SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for Almind Værk A/S

Tilbud og ordrebekræftelse

1.1. Nærværende salgs- & leveringsbetingelser gælder for alle leverancer, medmindre der i aftalegrundlaget er foretaget udtrykkelig skriftlig fravigelse.
1.2. Mål, vægt, dimension, tekniske data, pris m.m. anført i kataloger og brochuremateriale er uforbindende . Alene de i tilbud og ordrebekræftelse angivne specifikationer er forpligtende. Branche- og normmæssige sædvanlige dimensions-, måle-, vægt- & temperatur- tolerancer forbeholdes.
1.3. Leverancer omfatter kun de i ordrebekræftelsen nævnte dele og ydelser på grundlag af kundens ønsker for dimensioner, materialevalg m.v. Sælger påtager sig intet konstruktions- og rådgivningsansvar. Det påhviler kunden at indhente evt. myndighedsgodkendelse.
1.4. Tilbud er gældende i 30 dage. For lagersalg forbeholdes mellemsalg.

Pris

2.1. Alle priser er excl.moms, fragt & emballage.
2.2. For ordre til levering senere end 30 dage forbeholdes ret til prisforhøjelse for dokumenteret stigning i materialepriser og lønninger.
Offentlige afgifter af enhver art ændres i overensstemmelse med lovens ikrafttræden.
2.3. Betalingsbetingelser: Iflg. individuel aftale. Efter forfaldsdato beregnes renter med 2% pr.påbegyndt måned.
2.4. Det solgte forbliver sælgers ejendom, indtil fuldstændig betaling har fundet sted.

Levering

3.1. Aftalt leveringstid regnes fra det tidspunkt, hvor der er enighed om alle forhold vedrørende ordren, og er med forbehold for strejke, lockout, svigtende levering fra underleverandører, produktionsstop eller anden hændelse, som sælger ikke har indflydelse på.
3.2. Overskridelse af leveringstiden giver ikke ret til erstatning af nogen art, og køber er alene berettiget til at hæve købet, såfremt leveringstiden er særlig aftalt og fremhævet i ordrebekræftelsen. Køber kan dog ikke hæve, såfremt forsinkelsen skyldes de i 3.1. nævnte forhold.
3.3. Levering sker ab sælgers plads. Køber bærer transportrisikoen.
3.4. Forsinkes levering på grund af købers forhold, skal denne afholde de hermed forbundne omkostninger og bære risikoen for leverancens beskadigelse eller undergang.

Mangler

4.1. Køber er pligtig straks ved modtagelsen at foretage en omhyggelig gennemgang og kan ikke senere påberåbe sig mangler, der ved en sådan gennemgang kunne være erkendt.
4.2. For usynlige mangler indrømmes en reklamationsfrist på 1 år fra leveringen.
4.3. Såfremt manglen kan henføres til materialeleverandøren, hæfter sælger kun, i det omfang manglen erkendes af leverandøren.
4.4. Køber skal reklamere, straks manglen konstateres.
4.5. Sælgers ansvar er begrænset til alene at omfatte fri omlevering af mangelfulde genstande, og sælger erstatter således ikke adskillelse, reparationsudgifter, driftstab, tabt avance m.v.
4.6. Udglødning kan bevirke ændringer i materialestruktur og dimensioner. Sådanne ændringer kan kun anses som mangler, såfremt det godtgøres, at udglødning er udført uforsvarligt.

Produktansvar

5.1. Sælger er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lov nr. 371 af 7/6 1989 om produktansvar.
5.2. For tingskade er sælger alene ansvarlig, såfremt det påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for.
5.3. Ansvaret for tingskade er begrænset til max. kr. 5.000.000,00 og dækker ikke driftstab, tidstab, avancetab eller anden indirekte skade.
5.4. I det omfang sælger over for trediemand måtte blive pålagt produktansvar, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælger i det foregående har begrænset sit ansvar.

Værneting og retsanvendelse

6.1. Dansk ret er gældende. Tvistigheder kan af begge parter indbringes for sælgers værneting, Retten i Viborg, Danmark, der således er aftalt værneting.